HomeCategoryLưu trữ Hồ sơ năng lực - Strategic Foresight

27/11/2021

STRATEGIC FORESIGHT: 1. Tập đoàn kinh tế đa ngành (BĐS, Nông nghiệp, Du lịch, Năng lượng) – 2012: Tư vấn lập đề án Tập đoàn kinh tế theo mô hình công ty Holdings. Tư vấn tái cấu trúc nhóm công ty. Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tập đoàn. 2. Tập...

27/11/2021

Nguyễn Đình Tùng (SF Consulting Partner) Tác giả Bằng độc quyền sáng chế: Thiết bị hóa khí xuôi chiều liên tục sử dụng nhiên liệu là lõi ngô. Tác giả Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Thiết bị hóa khí liên tục có bộ phận hồi lưu nhiệt thải sử dụng các phụ phẩm...

27/11/2021

Nguyễn Đình Tùng (SF Consulting Partner) 2018: Study of the possibility of syngas making from the industrial scale continuous downdraft coffee husk gasifier. 2017: Theoretical and Experimantal Research on drying Seedling Peanuts on Co-current Tower Dryer. 2009: Experimental Investigations of Extracted Rapeseed Combustion Emissions in a Small Scale Stationary Fluidized Bed Combustor. 2008: The Present...

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!