HomeCategoryLưu trữ Hồ sơ năng lực - Strategic Foresight

27/11/2021

Nguyễn Đình Tùng (SF Consulting Partner) Tác giả Bằng độc quyền sáng chế: Thiết bị hóa khí xuôi chiều liên tục sử dụng nhiên liệu là lõi ngô. Tác giả Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Thiết bị hóa khí liên tục có bộ phận hồi lưu nhiệt thải sử dụng các phụ phẩm...

27/11/2021

Nguyễn Đình Tùng (SF Consulting Partner) 2018: Study of the possibility of syngas making from the industrial scale continuous downdraft coffee husk gasifier. 2017: Theoretical and Experimantal Research on drying Seedling Peanuts on Co-current Tower Dryer. 2009: Experimental Investigations of Extracted Rapeseed Combustion Emissions in a Small Scale Stationary Fluidized Bed Combustor. 2008: The Present...

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!