Chúng tôi cam kết: Uy tín, Chất lượng và sự tận tụy

Cho thuê nhân sự cao cấp
theo dự án

Sự tăng trưởng trong tương lai của các doanh nghiệp sẽ đến từ kết quả phát triển thành công các dự án tạo ra sản phẩm, dịch vụ hay các quy trình kinh doanh mới. Các dự án như thế cũng là một cách cơ bản để tạo ra sự thay đổi mang tính tổ chức trong doanh nghiệp; việc thực hiện các chiến lược thay đổi và phát triển thông thường được giao phó cho các nhà quản lý dự án.
Tuy nhiên, sự thành công của dự án chính là kết quả thu được từ môi trường kinh doanh, cũng như phụ thuộc vào kỹ năng của các nhà quản lý dự án. Khi quy mô và sự quan trọng của dự án tăng lên, các nhà quản lý dự án trở thành đầu tàu của một hoạt động phát triển phức tạp góp một phần quan trọng đến thành công hay thất bại trong một dự án của doanh nghiệp. Khuynh hướng diễn ra không ngừng này chứng tỏ rằng quản lý dự án là tương lai trong việc quản lý, và là sức mạnh chiến lược của doanh nghiệp.
Đó là lý do các giải pháp của chúng tôi không còn đơn thuần chỉ dựa trên nền tảng dịch vụ như các công ty khác đang làm. Chúng tôi mang đến cho khách hàng một giải pháp tổng thể là cung cấp dịch vụ dựa trên nền tảng dự án, nó cho phép doanh nghiệp tận dụng Nhóm dự án một cách xuyên suốt trên danh nghĩa là nhân viên của doanh nghiệp, nhằm thỏa mãn cao nhất mong muốn của doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi như tái cấu trúc, cổ phần

Thành viên độc lập
HĐQT/Ban kiểm soát

Theo quy định pháp luật thì Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc, hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao như sau:
Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp ,tính trung thực, và mức độ cẩn trọng trong quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính
Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của công ty, và các báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị
Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của công ty, và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên
Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết, hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp .

Giám sát tài chính độc lập
dự án đầu tư