Hồ sơ năng lựcCông trình nghiên cứu khoa học

27/11/2021by Finance SF0

Nguyễn Đình Tùng:

 • 2018: Study of the possibility of syngas making from the industrial scale continuous downdraft coffee husk gasifier.
 • 2017: Theoretical and Experimantal Research on drying Seedling Peanuts on Co-current Tower Dryer.
 • 2009: Experimental Investigations of Extracted Rapeseed Combustion Emissions in a Small Scale Stationary Fluidized Bed Combustor.
 • 2008: The Present State, Potential and Future of Electrical Power Generation from Biomass Residues in Vietnam.
 • 2018: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của đặc tính nguyên liệu tới dòng lưu chất trong quá trình sấy mùn cưa khi thực nghiệm trên thiết bị sấy trống quay kết hợp khí động.
 • 2017: Khảo sát sản phẩm khí tổng hợp trong lò khí hóa phụ phẩm nông nghiệp xuôi chiều liên tục.
 • 2016: Khảo sát thực nghiệm sàng phân loại chất thải rắn hữu cơ từ rác sinh hoạt làm phân compost quy mô công nghiệp.
 • 2015: Nghiên cứu thực nghiệm lò khí hóa xuôi chiều liên tục vỏ cà phê năng suất 35-40kg/h.
 • 2014: Khảo sát lò khí hóa tĩnh ngược chiều phụ phẩm gỗ.
 • 2013: Cơ sở lý thuyết tính toán thiết kế, chế tạo máy tạo viên phân bón tổng hợp NPK dạng đĩa.

Lê Thanh Phong

 • 2018: Chương: “Đa dạng về hình thái của các giống lúa mùa nổi tại An Giang, ĐBSCL”. Trong quyển “Bảo tồn và phát triển lúa mùa nổi dựa trên hệ thống canh tác nông nghiệp sinh thái tại ĐBSCL.
 • 2018: Chương: “Kiến thức bản địa về hệ thống canh tác lúa mùa nổi”. Trong quyển “Bảo tồn và phát triển lúa mùa nổi dựa trên hệ thống canh tác nông nghiệp sinh thái tại ĐBSCL”.
 • 2016: Chương 1: “Đặc tính sinh học của cỏ Vetiver và giới thiệu về mạng lưới về cỏ Vetiver quốc tế” trong quyển “Cỏ Vetiver và những ứng dụng của nó tại Việt Nam.
 • 2016: Bộ sưu tập Dạng hình bông lúa mùa nổi
 • 2015: Sổ tay hướng dẫn trồng lúa mùa nổi. Giấy phép xuất bản số No 103/GPSTTTT – Sở TTTT tỉnh An Giang.
 • 2015: Tổng kết các hoạt động của Dự án “Hướng tới môi trường không độc chất tại vùng Đông Nam Á” từ 2008 – 2015. Thông tin khoa học 12 năm hình thành và phát triển của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn.

Finance SF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!