Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên

Với tư cách là chủ doanh nghiệp và là một Doanh nhân, ở khía cạnh tài chính, đâu là mối quan tâm lớn nhất của bạn vào lúc này:

Doanh thu ?
Chi phí ?
Lợi nhuận ?
Tín dụng ?
Dòng tiền ?
Ngân sách ?
Tài sản ?
Đầu tư ?
Giá trị công ty ?
Phát hành cổ phiếu… ?

Bạn đang rất hồ hởi vì mới được bổ nhiệm phụ trách Quản lý mảng kinh doanh, tiếp thị, sản xuất, phát triển sản phẩm, cung ứng, logistic, nguồn lực…, nhưng đằng sau đó lại là nỗi lo, làm sao chứng minh được những đóng góp của mình cho công ty là xứng đáng? làm sao có thể trình bày và bảo vệ kế hoạch ngân cách của phòng? làm sao có thể tham gia góp ý phản biện trong những buổi……

dịch vụ khác: