Bộ máy điều hành công ty mẹ

Khi nói tới bộ máy điều hành và giám sát của tập đoàn, một số doanh nghiệp Việt Nam rất dễ có khuynh hướng liên tưởng đến một hệ thống được thiết kế và tổ chức rất công phu, hoành tráng bao gồm hội đồng chủ tịch hội đồng điều hành, và ủy ban kiểm soát. Thành viên của các chủ thể này bao gồm các thành viên hội đồng quản trị, các thành viên ban kiểm soát, các tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của công ty mẹ, các công ty con.

Ngoài ra còn có ủy ban đối ngoại, hội đồng cố vấn, văn phòng tập đoàn và văn phòng hội đồng điều hành. Các phòng ban chức năng vốn trước đây trực thuộc công ty mẹ nay được nâng lên thành các ủy ban, ví dụ ủy ban nhân sự, ủy ban ủy ban pháp chế, ủy ban tải chính, và các ủy ban khác theo ngành kinh doanh nhằm tăng hiệu quả điều hành, hiệu quả kiểm soát, và phần nào đó cho xứng với danh “tập đoàn”.

Tập đoàn vốn dĩ không có pháp nhân. Nghĩa là, tập đoàn không phải là một thực thể pháp lý và nó không tồn tại ở góc độ của luật pháp. Do đó những cơ quan quyền lực hoặc cơ quan chuyên môn nếu được sinh ra dưới danh nghĩa của tập đoàn này cũng sẽ không có thực, và vì không có thực, nên chức danh của những cá nhân làm việc cho những cơ quan này cũng chỉ là chức danh ảo, tức hư danh. Theo chúng tôi những chức danh này chỉ phù hợp trong quan hệ nội bộ tập đoàn, và lẽ dĩ nhiên, nó cũng chẳng có nhiều ý nghĩa khi quan hệ giao dịch với bên ngoài, trừ khi theo cách làm của thế giới là các nhân sự cấp cao của tập đoàn luôn có hai chức danh. Một chức danh theo cấu trúc hệ thống cấp bậc chung cho toàn tập đoàn, và một chức danh khác gắn liền với một pháp nhân cụ thể nhằm phục vụ cho công tác đối ngoại.

dịch vụ khác: