Mô hình nhóm công ty

Thế giới đã chứng kiến lịch sử phát triển của các mô hình tập đoàn kinh doanh khác nhau trong suốt hơn một trăm năm qua, như mô hình tập đoàn liên kết khối ( Conglomorate ) ở Đức, mô hình công ty Holding ở Hoa Kỳ, mô hình Keiretsu của Nhật Bản hay các Cheabol của Hàn Quốc… Đối với các quốc gia này, mô hình tập đoàn kinh doanh đã góp phần to lớn cho sự thịnh vượng trong quá khứ và hiện tại. Trong quá trình hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu những năm qua Việt Nam đã có điều kiện học hỏi, du nhập nhiều mô hình quản trị, mô hình sản xuất kinh doanh tiên tiến, trong đó có mô hình tập đoàn kinh doanh.

Quá trình nghiên cứu của chúng tôi về nhóm công ty, tập đoàn trong những năm qua, cho thấy có hai hình mẫu tổ chức nhóm công ty, mà theo chúng tôi có nhiều đặc điểm phù hợp với đặc thù phát triển của doanh nghiệp Việt Nam cả trong giai đoạn khởi đầu, và khi đã phát triển lên một quy mô lớn hơn, hoặc tổ chức nhóm công ty ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp hơn:

Nhóm (1) các Doanh nghiệp chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi; Tập trung quyền lực vào công ty mẹ thuộc sở hữu của cá nhân hoặc gia đình; Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tổng giám đốc công ty mẹ, và công ty mẹ là trung tâm đầu tư và lợi nhuận; Quản lý tập trung đối với các công ty con thông qua các phòng ban chức năng nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cả tập đoàn;

dịch vụ khác: