HomeDự án đầu tư đơn nhất

Là những dự án đầu tư (Single Projects) do Strategic Foresight tư vấn theo đơn đặt hàng của Doanh nghiệp chủ đầu tư. Các dự án này là đơn nhất, độc lập và được phát triển trong một thời hạn nhất định nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển riêng của Doanh nghiệp.
Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!