HomeDự án đầu tư theo mô hình phức hợp

Là thể loại dự án đầu tư (Complex Projects) được phát triển trên nền tảng Doanh nghiệp mong muốn tận dụng & khai thác tối đa các lợi ích kinh tế trong chuỗi giá trị sản phẩm của ngành mà Doanh nghiệp đang hoạt động nhằm tăng cường năng lực & vị thế cạnh tranh khi tham gia vào chuỗi cung ứng ngành hoặc toàn cầu.
Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!