Dịch vụQuản trị công ty

25/11/2021by SF Admin0

Trong những năm gần đây, ở Việt Nam có sự bùng nổ về số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là sự thịnh thành những nhóm công ty mà ở Việt Nam thường gọi là “tập đoàn” với quy mô lớn, nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, ý kiến chung vẫn cho rằng số lượng doanh nghiệp thực sự lớn và có sức cạnh tranh quốc tế ở Việt Nam là không nhiều, bởi phần lớn doanh nhân Việt vẫn chưa nhận ra được tầm quan trọng của việc thực hành Quản trị doanh nghiệp tốt, vốn là nhân tố cực kỳ quan trọng trong cạnh tranh quốc tế, và cũng đồng thời là chìa khóa mở ra cho những cơ hội tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Quản trị công ty là công cụ để “ông chủ” kiểm soát toàn bộ mọi hoạt động quản lý của tất cả các chủ thể quản lý từ cấp Tổng Giám đốc trở lên, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, và Tổng Giám đốc.
Quản trị công ty có thể được áp dụng và đem lại lợi ích cho mọi công ty, bất chấp quy mô, loại hình tổ chức, số lượng cổ đông, cơ cấu sở hữu và đặc tính khác. Tất nhiên, không thể có một giải pháp phù hợp cho mọi công ty và các công ty cần phải thận trọng trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quản trị công ty. Chẳng hạn, các công ty nhỏ có thể không cần phải lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị hay một thư ký công ty chuyên trách.

Nếu Kiểm soát quản trị quốc gia là con đường mà bất cứ một quốc gia nào cũng phải đi qua nếu muốn hùng mạnh và văn minh, thì Quản trị công ty là con đường mà hầu như doanh nghiệp nào cũng phải đi qua để có thể lớn mạnh và trường tồn.

SF Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chung tay
cùng
Thịnh vượng

Strategic Foresight – Chuyên gia phát triển dự án đầu tư

© Gabuff BSI LLC. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!